PPO

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.02.10 09:58

PPO buvo įkurta 1995 metais, pakeitus nuo 1947 m. pasaulinę prekybą reguliavusį Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT – General Agreement on Trade and Tariffs). PPO vadovauja Ministrų konferencija. Pagal Marakešo sutartį, kuria įsteigiama PPO, Ministrų konferencija organizuojama kas dveji metai ir yra sudaryta iš visų PPO šalių atstovų.

Šiuo metu PPO narės yra 160 valstybės. Dar 23 šalys yra stojimo į PPO proceseLietuva į PPO įstojo 2001 m. gegužės 31 d.

Tarp Ministrų konferencijos susirinkimų jos funkcijas atlieka Generalinė taryba. Konkretūs PPO klausimai, priklausomai nuo srities, sprendžiami PPO komitetuose, pakomitečiuose ir darbo grupėse. Jie taipogi sudaryti iš visų PPO šalių narių atstovų.

PPO užtikrina, kad jos šalių narių prekyba vyktų pagal tarpusavyje sutartas taisykles, kurios užfiksuotos PPO sutartyse.

PPO turi ginčų sprendimo mechanizmą, kuriame sprendžiami ginčai tarp PPO šalių narių. Ginčai iškyla, kai viena narė mano, kad kita nevykdo PPO sutarčių arba savo įsipareigojimų organizacijai.

PPO savo veikloje remiasi šiais principais:

  • Didžiausio palankumo statusas (kiekviena PPO narė turi vienodai palankiai traktuoti visų kitų PPO narių prekes ir paslaugas);
  • Nacionalinis statusas (prekės ir paslaugos, patekusios į šalies PPO narės rinką, būtų traktuojamos ne mažiau palankiai negu lygiavertės vietinės prekės ir paslaugos);
  • Laipsniškas prekybos liberalizavimas derybų keliu;
  • Prekyba vykdoma pagal nustatytas taisykles;
  • Skatinama sąžininga konkurencija;
  • Darni plėtra ir ekonominės reformos.

Tapdama PPO nare šalis (muitų teritorija) ne tik įsipareigoja vykdyti PPO sutarčių reikalavimus, bet ir nekelti importo muitų tarifų aukščiau negu suderėtas lygis. 

Europos Sąjunga, kaip ir kiekviena jos šalis narė, yra atskira PPO narė (sudaryta iš 28 šalių narių atstovų ir 1 Europos Komisijos atstovo). Kadangi užsienio prekybos politika yra išimtinai ES kompetencija, PPO ES šalių narių interesams atstovauja Europos Komisija.  Europos Komisija reguliariai konsultuojasi su Europos Tarybos Prekybos politikos komitetu, kurį sudaro aukšto rango ES valstybių pareigūnai. ES valstybių narių pozicijos derinamos tiek Briuselyje, tiek Ženevoje.

Twitter srautas

Sekite naujienas