Užsienio reikalų ministerijos Strateginio veiklos plano 2014 m. užsienio politikos prioritetai

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.02.12 14:53

I. Prisidėsime prie Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimo ekonominės diplomatijos priemonėmis.
(Vyriausybės prioritetas – I. EKONOMIKOS AUGIMAS, UŽIMTUMO DIDINIMAS, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS)

 • Diplomatinėmis priemonėmis ginti Lietuvos verslo interesus užsienio rinkose, siekiant užtikrinti kuo palankesnes prekybos ir investicijų sąlygas Lietuvos verslo subjektams; toliau stiprinti ekonominius ryšius su pagrindiniais Lietuvos prekybos partneriais: ES (Latvija, Estija, Vokietija, Lenkija, Jungtine Karalyste, Skandinavijos šalimis); Rusija, Baltarusija, Ukraina; plėtoti ekonominius ryšius su kitomis Lietuvos verslui svarbiomis rinkomis – Kinija, JAV, Indija, Persijos įlankos šalimis (I-IV ketv.).
 • Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) Ministrų Tarybos 2013 m. gegužės 30 d. paskelbta rezoliucija, patvirtinti Lietuvos institucijų 2014–2015 metų OECD veiksmų planą ir koordinuoti jo įgyvendinimą; koordinuoti Lietuvos pozicijos ir laimėjimų OECD pristatymą užsienio partneriams ir viešojoje erdvėje (I-IV ketv.).
 • Susitarimai, padedantys pasiekti esminės pažangos derybose arba procedūrose dėl išsamios ir visapusiškos erdvės (DCFTA) tarp ES ir Gruzijos, Moldovos ir Armėnijos laikino taikymo nustatymo procedūrų pabaigos (2014 metų II pusmetis); taip pat nustatyti ir ginti Lietuvos ekonominius interesus ES derybose dėl ES laisvosios prekybos susitarimų, ypač su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Japonija, Tailandu, Vietnamu, Maroku, taip pat derybose dėl investicijų susitarimo su Kinija – 5.

II. Diplomatinėmis priemonėmis prisidėsime prie strateginių energetikos projektų įgyvendinimo.
(Vyriausybės prioritetas – III. ENERGINIO EFEKTYVUMO IR SAUGUMO DIDINIMAS)

 • Diplomatinėmis priemonėmis siekti, kad ES vidaus energetikos rinka būtų sukurta 2014 metais, kaip nustatyta Europos Vadovų Tarybos 2011 m. vasario 4 d. išvadose ir pakartota 2011 metų gruodžio, 2012 metų birželio, 2013 metų gegužės išvadose, stiprinti išorinės ES energetikos politikos matmenį, išlaikant pasiektą pirmininkaujant ES Tarybai pažangą (I-IV ketv.).
 • Diplomatinėmis ir užsienio politikos priemonėmis telkti tarptautinę paramą strateginiams Lietuvos energetikos projektams, siekti įtraukti Lietuvos energetinio saugumo interesus į ES, NATO, Jungtinių Tautų, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ir kitas darbotvarkes, strateginius dokumentus, išlaikyti branduolinės saugos užtikrinimo kaimynystėje klausimą bendroje ES politikos darbotvarkėje (I-IV ketv.).
 • Organizuota renginių, susitikimų, konsultacijų, pristatymų, darbo grupių ir komisijų posėdžių, taip pat renginių, kuriuose dalyvauta, siekiant energetinio Lietuvos saugumo stiprinimo – 150.

III. Aktyviai veiksime Europos Sąjungoje, stiprinsime bendradarbiavimą su kaimyninėmis valstybėmis, plėsime ryšius su Rytų partnerystės šalimis.
(Vyriausybės prioritetas – V. EUROPOS SĄJUNGOS, UŽSIENIO IR GYNYBOS POLITIKOS STIPRINIMAS)

 • Vadovaujantis patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimo principais, siekti užtikrinti šių Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai iškeltų prioritetinių sričių tęstinumą ir prisidėti prie įvairių sričių ES politikos plėtros ginant Lietuvos interesus: užtikrinti sklandų ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimą, aktyviai dalyvauti formuojant Rytų partnerystės politiką, toliau diegti efektyvų ES išorės sienų valdymą, vykdyti bendrą ES energetikos išorės politiką ir nuosekliai didinti regiono energetinį saugumą (I-IV ketv.).
 • Palaikyti aktyvų dialogą su Lenkija, Baltijos ir Šiaurės valstybėmis, Vokietija, Jungtine Karalyste ir Prancūzija (I-IV ketv.).
 • Nuosekliai dalyvauti formuojant ES politiką visais santykių su Rusija klausimais, aktyviai dalyvauti atliekant ES ir Rusijos bendrųjų žingsnių bevizio režimo link įgyvendinimo peržiūrą, vykdyti konkrečius projektus pagal Europos Sąjungos ir Rusijos partnerystės modernizacijai programą (I-IV ketv.).
 • Siekti, kad būtų supaprastintos kelionių sąlygos Rytų partnerystės šalių piliečiams, atsižvelgiant į tai, kaip bus vykdomi tam tikri reikalavimai (I-IV ketv.).
 • Aukšto lygio susitikimų su Baltijos ir Šiaurės valstybių, Vokietijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos pareigūnais skaičius – 10.

IV. Užtikrinsime konsulinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, stiprinsime užsienio lietuvių ryšius su Lietuva.

 • Užtikrinti konsulinio atstovavimo plėtrą, padidinti konsulinių pareigūnų skaičių ir modernizuoti technologinius pajėgumus konsulinėms funkcijoms atlikti (I-IV ketv.).
 • Organizuoti ne mažiau nei 30 išvažiuojamųjų konsulinių misijų, siekiant operatyviai teikti geros kokybės konsulines paslaugas (I-IV ketv.).
 • Plėsti Šengeno valstybių narių vizų tarnybų, kuriose išduodamos Šengeno vizos Lietuvos vardu, tinklą (I-IV ketv.).
 • Efektyviai naudoti išorės paslaugų tiekėjų tinklą dėl prašymų vizoms priėmimo  (I-IV ketv.).
 • Elektroninėje erdvėje įdiegti išankstinę interesantų registraciją konsulinėms paslaugoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose gauti (I-IV ketv.).
 • Koordinuoti Globalios Lietuvos programos įgyvendinimą ir kasmetinį tarpinstitucinio veiklos plano rengimą, pagal kompetenciją dalyvauti jį įgyvendinant:
 • surengti Pasaulio lietuvių ekonomikos forumą;
 • stiprinti užsienio lietuvių organizacijas remiant jų projektinę veiklą, organizuojant ir skatinant konkursus, iniciatyvas ir kitus lietuvybei saugoti ir bendruomeniškumui stiprinti skirtus renginius, aprūpinti užsienio lietuvių organizacijas ir kultūros įstaigas medžiaga apie Lietuvą ir tautine atributika;
 • stiprinti ryšius su Lietuvos diasporos profesionalais - asmenimis, turinčiais laimėjimus profesinėje srityje, pripažintais savo buvimo šalyje ir galinčiais prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo;
 • nustatyti užsienio lietuvių poreikius ir jų būklę (I-IV ketv.).

V. Prisidėsime prie regioninio ir tarptautinio saugumo stiprinimo, dalyvausime formuojant NATO politiką ir stiprinant transatlantinius ryšius.

 • Įgyvendinti Lietuvos veiklos Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje 2014–2015 metų planą, atsakingai vykdyti su naryste JT Saugumo Taryboje (JTST) susijusias funkcijas (I-IV ketv.)
 • Teikti siūlymus dėl Lietuvai svarbių nuostatų (kolektyvinės gynybos užtikrinimas, atvirų durų politikos ir partnerysčių stiprinimas, naujų grėsmių aktualizavimas) atspindėjimo 2014 m. vyksiančios vadovų lygio NATO Šiaurės Atlanto Tarybos pareiškime ir kituose NATO sprendimuose  (IV ketv.)
 • Stiprinti transatlantinius santykius su JAV, siekiant JAV – Lietuvos bendradarbiavimo energetinio saugumo srityje sustiprinimo (užtikrinant JAV indėlį į NATO kompetencijos centrą Vilniuje), konsultuojantis aktualiais saugumo politikos klausimais ir plėtojant Lietuvos atstovavimą JAV (Generalinio konsulato Los Andžele steigimas) (I-IV ketv.). 
 • Pasirengti Branduolinio saugumo vadovų lygio susitikimui Hagoje (2014 m. kovo 24-25 d.), prisidėti prie Branduolinio saugumo kompetencijos centro Medininkuose pajėgumų stiprinimo, bendradarbiavimo su TATENA, JAV ir kitais partneriais įgyvendinant tarptautinius branduolinio saugumo mokymo projektus su Rytų Europos ir kitų regionų šalimis (I-IV ketv.).
 • Deleguoti Lietuvos nacionalinius ekspertus į ES, NATO ir kitas tarptautines ir užsienio valstybių institucijas, dalyvauti ES ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos rinkimų stebėjimo misijose, ES stebėsenos misijoje Gruzijoje (I-IV ketv.).
 • Surengti Europos Sąjungos ir JAV saugumo politikos ekspertų („Sniego“) susitikimą (I ketv.).

Užsienio reikalų ministerijos planavimo dokumentai

Twitter srautas

Sekite naujienas