LR Seimo rezoliucija dėl Lietuvos Respublikos užsieno politikos krypčių

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.02.06 13:33

2004 m. gegužės 1 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad nuoLietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo buvo nuosekliai siekiama trijų pagrindinių užsienio politikos tikslų – visateisės narystės Europos Sąjungoje ir NATO bei geros kaimynystės politikos;

turėdamas tvirtą visuomenės paramą įgyvendinant prioritetinius užsienio politikos tikslus;

pabrėždamas euroatlantinėsintegracijos sėkmę užtikrinusį politinių partijų vieningumą ir jų sugebėjimą pasiekti sutarimą užsienio politikos srityje;

pažymėdamas sėkmingai užbaigtą pagrindinių užsienio politikos tikslų įgyvendinimo etapą Lietuvai tapus visateise NATO nare ir visateise Europos Sąjungos nare,

pareiškia, kad artimiausiu metu Lietuvos Respublika, būdama visavertė Europos Sąjungos ir NATO euroatlantinės bendruomenės narė irtoliau tęsdama geros kaimynystės politiką,sieks:

 • tapti aktyvia, matoma pasaulyje ir įtakinga regione valstybe;
 • toliau plėsti saugumo ir stabilumo zoną Europoje ir jos kaimynystėje;
 • pasinaudoti visomis narystės Europos Sąjungoje bei NATO teikiamomis galimybėmis ir ištekliais, kad per įmanomai trumpesnį laiką Lietuva taptų saugia, klestinčia, konkurencinga, modernios ekonomikos valstybe;
 • skleisti lietuvių kultūrą ir įtvirtinti lietuvių kalbą globalioje visuomenėje;
 • pripažindama šiuolaikinių grėsmių globalumą, aktyviai dalyvauti jas atremiant;
 • tęsti aktyvų tarptautinį bendradarbiavimą kovojant prieš terorizmą;
 • išlikti aktyvia tarptautinės bendruomenės nare, veiksmingai dalyvaujančia atsako į krizes bei krizių valdymo ir taikos palaikymo operacijose;
 • aktyviai dalyvauti formuojant abipusiai naudingą Europos Sąjungos ir Rusijos partnerystę ir toliau plėsti bendradarbiavimą su Kaliningrado sritimi bei su kitais Rusijos Šiaurės Vakarų regionais;
 • tęsdama Vilniuje užsimezgusią partnerystę, plėtoti regione solidarumo, pasitikėjimo ir skaidrumo politiką, toliau skleisti demokratines vertybes, tęstibendradarbiavimą su Europos Sąjungos rytinio pasienio valstybėmis siekiant jų ir Europos Sąjungos suartėjimo, taip pat įtraukiant į Europos Sąjungos kaimynystės iniciatyvą tris Pietų Kaukazo Respublikas – Armėniją, Azerbaidžaną ir Gruziją;

pareiškia, kad Lietuvos Respublika, būdama visateisė Europos Sąjungos narė, sieks:

 • aktyviai dalyvauti kuriant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką, stiprinti Europos Sąjungos ekonominę bei socialinę darną ir pasaulinę įtaką;
 • tapti vienu iš regiono centrų, darančiu apčiuopiamą įtaką Europos Sąjungos kaimynystės politikai bei remti Kopenhagos kriterijais pagrįstą Europos Sąjungos „atvirų durų“ politiką šalimis, kurios pareikš ketinimą stoti į Europos Sąjungą;
 • užtikrinti sklandų Europos Sąjungos reikalų koordinavimą Lietuvoje, garantuojantį veiksmingą nacionalinių interesų įgyvendinimą;
 • vadovautis lygiateisiškumo, solidarumo ir veiksmingumo principais sprendžiant Europos Sąjungos konstitucinės reformos, teisinio reglamentavimo bei finansinius klausimus;
 • aktyviai įsijungti į Europos Sąjungos bendros užsienio, saugumo ir gynybos politikos formavimą ir į Europos saugumo strategijos įgyvendinimą;
 • kuo greičiau tapti vientisos Europos Sąjungos infrastruktūros dalimi, pritraukiant Europos Sąjungos paramą infrastruktūros projektams įgyvendinti, ir toliau imtis aktyvių veiksmų dėl Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo linijos sujungimo projekto, prioritetinių transporto projektų „Via Baltica“ ir „Rail Baltica“ įgyvendinimo;
 • su pirmosiomis naujai įstojusiomis valstybėmis prisijungti prie Šengeno sutarties bei euro zonos;
 • susitarimų su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, kad kuo greičiau būtų panaikinti darbo jėgos judėjimo apribojimai juos taikančiose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

pareiškia, kad Lietuvos Respublika, būdama visateisė NATO narė:

 • sieks, kad Aljansas ir toliau būtų gyvybinga ir stipri kolektyvinės gynybos bei saugumo organizacija, grindžiama visų pirma Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio garantijomis ir nuolatiniu bei veiksmingu valstybių narių bendradarbiavimu užtikrinant Šiaurės Atlanto sutarties regiono saugumą;
 • rems NATO „atvirų durų“ politiką bei sieks plėsti dialogą ir praktinį bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis,įskaitant Vilniaus proceso tąsą;
 • sieks užtikrinti politinių partijų susitarimo skirti 2 procentus BVP išlaidų gynybai 2005–2008 m. įgyvendinimą;

pareiškia, kad Lietuvos Respublika, plėtodama Europos Sąjungos ir NATO santykius, atvirą jų dialogą – vieną svarbiausių veiksnių, lemiančių Europos saugumo ateitį:

 • prisidės prie transatlantinio ryšio, kuriuo remiasi ir remsis Europos saugumas bei NATO veiksmingumas, stiprinimo;
 • sieks, kad Europos Sąjungos kariniai pajėgumai būtų stiprinami glaudžiai bendradarbiaujant su NATO, nedubliuojant šios organizacijos funkcijų;

kviečia visas politines partijas, palaikant aktyvų dialogą su visuomene, artimiausiu metu parengti Lietuvos politinių partijų susitarimą dėl 2004–2008 m. pagrindinių užsienio politikos prioritetinių krypčių, o Vyriausybę – baigti rengti naują užsienio politikos koncepciją.

Laikinai einantis
Lietuvos Respublikos seimo pirmininko pareigas

Česlovas Juršėnas

Twitter srautas

Sekite naujienas