ES sutartys

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.02.04 11:52
 1. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Bendrijų Komisijos dėl Europos Bendrijų Komisijos delegacijos įkūrimo Lietuvos Respublikoje ir dėl jai suteikiamų privilegijų ir imuniteto
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Commission of the European Communities on the Establishment and the Privileges and Immunities of the Delegation of the Commission of the European Communities in Lithuania
  Liuksemburgas, 1995.10.30
  Įsigaliojo 1995.11.23
  "V.Ž." - 1995 Nr.99
 2. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos Policijos Misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje
  Agreement between the European Union and the Republic of Lithuania on the participation of the Republic of Lithuania in the European Union Police Mission (EUPM) in Bosnia and Herzegovina (BiH)
  Briuselis, 2002.12.11
  Įsigaliojo 2002.12.11
  "V.Ž." - 2003 Nr.8
 3. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimas dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos pajėgose (ESVP) Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje
  Agreement between the Republic of Lithuania and the European Union on the Participation of the Republic of Lithuania in the European Union-led Forces (EUF) in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
  Briuselis, 2003.09.09
  Įsigaliojo 2003.09.09
  "V.Ž." - 2003 Nr.97
 4. Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartis dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą
  Treaty between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, concerning the Accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
  Atėnai, 2003.04.16
  Įsigaliojo 2004.05.01
  Skelbta „V.Ž.” – 2004 m. Nr. 1
 5. Susitarimas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos Ekonominėje Erdvėje
  Agreement on the Participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area
  Liuksemburgas, 2003.10.14
  Įsigaliojo 2005.12.06
 6. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS)
  Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Members and the State of Israel
  Briuselis, 2004.07.13
  Įsigaliojo 2005m. birželio 4 d.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 2005 m. Nr.70-2510 (2515?)
 7. Europos ir Viduržiemio jūros regiono valstybių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, Protokolas, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą.
  Liuksemburgas, 2007 m. balandžio 24 d
  Protokolas taikomas laikinai nuo 2005 m. rugsėjo 1 d.(nuo 2002-04-22 d. Valencijoje pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo datos)
 8. Europos Bendrijos, Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Andoros Kunigaikštystės Supratimo memorandumą, pridedamą prie Europos Bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo
  Patvirtinta Vyriausybės 2004.10.20 nutarimu Nr. 1312
 9. Europos Bendrijos, Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos Supratimo memorandumas
  Memorandum of understanding between the European Community, the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia ,the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta , the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic ,the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Swiss confederation
  Liuksemburgas, 2004.10.26
  Įsigaliojo 2004.10.26
 10. Europos Bendrijos, Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Andoros Kunigaikštystės Supratimo memorandumas
  Memorandum of Understanding between the European Community, the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Principality of Andorra
  Briuselis, 2004.11.15
  Įsigaliojo 2004.11.15
  Skelbta - OL L 359 (04/12/2004)
 11. Europos ir Viduržiemio jūros regiono valstybių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją Protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą.
  Protocol to the Euro-Mediterranean  Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one Part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the Accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union.
  Laikinai taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.
 12. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimas, iš dalies keičiantis 2000 m. rugsėjo 18 d. vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių reikia imtis, ir tvarkos, kurios reikia laikytis, siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą
  Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, amending the Internal Agreement of 18 September 2000 on Measures to be taken and Procedures to be followed for the Implementation of the ACP-EC Partnership Agreement.
  Liuksemburgas, 2006-04-10
  Ratifikuotas 2007-05-24 d. įstatymu Nr. X-1153
  Įsigalioja 2008-07-01 d.
  Skelbtas OL L 247,2006 -09-09, p.48
 13. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
  PROTOCOL TO THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT ESTABLISHING A PARTNERSHIP BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE KYRGYZ REPUBLIC, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA AND ROMANIA TO THE EUROPEAN UNION
  Briuselis, 2008-06-11 d.
  Galioja laikinai nuo  2007-01-01 d.
 14. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, Protokolas, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Euro Mediterranean Agreement between the European Communities and their member states, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Czeck Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union
  Liuksemburgas, 2005-05-31
  Laikinai taikomas nuo 2004-05-01
  Įsigaliojo 2008-08-01
 15. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimą prie PBS
  Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) between the European Communities and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, on the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the PCA
  Briuselis, 2007-03-27
  Įsigaliojo 2008-09-01.
  Skelbtas ES OL L 2007 m. Nr. 110.
 16. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas
  Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part
  Liuksemburgas, 2006-06-12.
  Įsigaliojo 2009-04-01.
  Skelbtas ES OL L 2009 m. Nr. 107.

  16.1. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
  Briuselis, 2008-11-19.
  Įsigaliojo 2009-04-01.
  Skelbtas ES OL L 2009 m. Nr. 107.  
   
 17. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, to take account of the accession of the republic of Bulgaria and Romania to the European Union
  Briuselis, 2007-06-27.
  Įsigaliojo 2009-04-01.
  Skelbtas ES OL L 2007 m. Nr. 202.
 18. Europos ir Viduržiemio jūros regiono valstybių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociaciją Protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą
  Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one Part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the Accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
  Briuselis, 2007-11-26.
  Įsigaliojo 2008-09-01.
  Skelbtas ES OL L 2007 m. Nr. 312.
 19. Susitarimas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl ekstradicijos
  Vašingtonas, 2003-06-25.
  Įsigaliojo 2010-02-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-529.
  Skelbtas ES OL L 2003 m. Nr. 181.
 20. Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos
  Vašingtonas, 2003-06-25.
  Įsigaliojo 2010-02-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2006 m. kovo 30 d. įstatymu Nr. X-530.
  Skelbtas ES OL L 2003 m. Nr. 181.
 21. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas
  Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part
  Briuselis, 2012-06-26.
  Laikinai taikoma tarp ES ir Peru nuo 2013-03-01, tarp ES ir Kolumbijos nuo 2013-08-01.
  Skelbtas ES OL L 354 (2012 m.)
 22. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas
  Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Government of the State of Israel, of the other part
  Liuksemburgas, 2013-06-10.
  Laikinai taikomas nuo pasirašymo dienos.
  Skelbtas ES OL L 208 (2013 m.)
 23. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas
  Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part
  Liuksemburgas, 2008-04-29.
  Įsigalioja 2013-09-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2013 m. birželio 18 d. įstatymu Nr. XII-387.
  Skelbtas ES OL L 278 (2013 m.)
 24. Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS)
  Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satelite System (GNSS) between the European Community and its Members and Ukraine
  Kijevas, 2005-12-01. 
  Įsigaliojo 2013-12-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2009 m. sausio 12 d. įstatymu Nr. XI-142.

Twitter srautas

Sekite naujienas