Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Sukurta 2014.01.20 / Atnaujinta: 2014.02.12 15:55

Užsienio reikalų ministerija aktyviai dalyvauja formuojant ES energetikos politiką atsinaujinančių energijos šaltinių srityje bei siekia, kad joje būtų atspindėti ir Lietuvos energetiniai interesai. Siekis padidinti energijos iš atsinaujinančių šaltinių, kurie apima saulės, vėjo, bangų, biomasės energiją, hidroenergiją ir geoterminę energiją, dalį galutiniame šalies energijos balanse yra svarbus tiek priklausomybės nuo vienintelio išorinio energijos išteklių tiekėjo mažinimo, tiek kovos su klimato kaita aspektais.

Užsienio reikalų ministerija drauge su Energetikos bei Aplinkos ministerijomis,  vykdydama energetikos politiką atsinaujinančių energijos šaltinių srityje, vadovaujasi ES bei nacionaliniais teisiniais aktais, o taip pat Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros IRENA (angl. International Renewable Energy Agency) normomis bei iniciatyvomis.

ES „Klimato kaitos paketu“ yra nustatyti ambicingi klimato kaitos valdymo tikslai iki 2020 m.:

  • 20 proc. (o esant šalių sutarimui, ir 30 proc.) sumažinti “šiltnamio dujų” išmetimus;
  • 20 proc. padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
  • 20 proc. suvartojamos energijos turi būti gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių (įskaitant 10 proc. iš biokuro).

Privalomus tikslus dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, siekiant užtikrinti, kad iki 2020 m. ES mastu 20 proc. suvartojamos energijos sudarytų energija, gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių, nustato ES Direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (Lietuvai šis rodiklis yra 23 proc.). Direktyva nustato pareigą kiekvienai valstybei narei iki 2010 m. gruodžio mėn. parengti nacionalinius atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros planus, numato teisines priemones skatinti atsinaujinančios energetikos plėtrą nacionaliniu mastu, bendradarbiavimo mechanizmus tarp valstybių-narių ES tikslams šioje srityje pasiekti. Direktyva taip pat reglamentuoja energijos kilmės garantijas ir nustato tvarumo kriterijus transporto sektoriuje naudojamam biokurui.

Nacionaliniu lygiu atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas yra numatytas LR Energetikos įstatyme. Atsinaujinančių išteklių naudojimo ilgalaikė plėtra taip pat numatyta ir 2007 m. priimtoje Nacionalinėje energetikos strategijoje. 2010 m. birželio mėn. patvirtintas Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių planas, numatantis konkrečius veiksmus, būtinus Nacionalinei atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijai įgyvendinti. Šiuo metu taip pat yra ruošiamas ir Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymo projektas.

Užsienio reikalų ministerija dėjo dideles pastangas dėl Lietuvos dalyvavimo steigiant naują tarptautinę organizaciją - Tarptautinę atsinaujinančios energijos agentūrą IRENA (angl. International Renewable Energy Agency), kuri 2009 m. sausio 26-27 d. Bonoje vykusioje konferencijoje ir buvo įsteigta. Lietuva buvo išrinkta pirmininkauti vienam iš dviejų įsteigtų Agentūros komitetų – komitetui dėl Agentūros generalinio direktoriaus išrinkimo. IRENA tikslai – kuo platesnė atsinaujinančių energijos išteklių plėtra ir panaudojimas, ypatingą dėmesį skiriant atsinaujinančios energetikos technologijų plėtrai, energetinių išteklių naudojimo efektyvumo skatinimui, taip pat esamų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo praktikos, administracinių  instrumentų, iniciatyvų bei  investicinių mechanizmų analizei bei jų  propagavimui.

2010 m. liepos mėn. duomenimis, prie IRENA prisijungė 148-ios valstybės ir ES. Lietuva taps pilnateise Agentūros nare kai bus užbaigtos visos su tuo susijusios vidaus teisinės procedūros. IRENA Agentūrai vadovauja H.Pelosse, Prancūzijos atstovė, būstinė yra Abu Dabyje, JAE.

Svarbūs dokumentai:

Svarbios nuorodos:

Twitter srautas

Sekite naujienas