Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 įgyvendinimas

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.02.12 15:22

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau - JTST) rezoliucijoje Nr. 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo (toliau - Rezoliucija Nr. 1325) pirmą kartą JT istorijoje įvertintas moterų vaidmuo ir patirtis ginkluotuose konfliktuose. Šiuolaikiniams ginkluotiems konfliktams yra charakteringa tai, kad juose labiausiai nukenčia civiliai gyventojai, ypač moterys ir vaikai. Taip pat auga moterų kovotojų - savo noru ar ne - skaičius. Nepaisant to, moterų vaidmuo nepripažįstamas, patirtis nevertinama.

JTST Rezoliucija Nr. 1325 įpareigojo valstybes nares užtikrinti didesnį moterų atstovavimą visais sprendimų priėmimo lygiais nacionalinėse, regioninėse ir tarptautinėse institucijose ir konfliktų prevencijos, valdymo bei sprendimo mechanizmuose; įtraukti medžiagą apie moterų ginkluotuose konfliktuose apsaugą, teises ir poreikius, apie moterų vaidmenį įgyvendinant visas taikos palaikymo ir taikos stiprinimo priemones ir mokymą apie ŽIV ir AIDS į nacionalines karinio ir civilinės policijos personalo rengimo misijoms programas; didinti finansinę, techninę ir logistinę paramą mokymo, kuriuo atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektą, priemonėms.

Lietuvai rezoliucijos turinys aktualus stiprinant moterų vaidmenį Lietuvos visuomenėje ir tarptautinėje plotmėje, šalies narystės NATO ir ES, kurios skiria didžiulį praktinį dėmesį JTST Rezoliucijos Nr. 1325 įgyvendinimui, kontekste, taip pat įgyvendinant nacionalinės užsienio, saugumo ir vystomojo bendradarbiavimo politikos uždavinius, dalyvaujant tarptautinėse taikos kūrimo ir palaikymo misijose. Lietuva pirmininkavimo tarptautinėse organizacijose metu greta kitų uždavinių rems tų organizacijų visa apimantį ir aktyvų vaidmenį moterų ir vyrų lygių galimybių srityje ir moterų teisių gynimo iniciatyvas.

Įgyvendinant JTST rezoliuciją Nr. 1325, 2011 m. gruodžio 28 d. Užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-263 patvirtintas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) įgyvendinimo priemonių planas.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais parengtas priemonių planas numato tikslus, uždavinius ir konkrečias įgyvendinimo priemones. JTST Rezoliucijos Nr. 1325 priemonių planą Lietuvoje įgyvendins Užsienio reikalų (plano koordinatorius), Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Daugelis JTST Rezoliucijoje Nr. 1325 keliamų uždavinių ir tikslų, tokių kaip aktyvi tarptautinė veikla užtikrinant Rezoliucijos įgyvendinimą tarptautinėse organizacijose, parama kitų šalių iniciatyvoms, smurto prieš moteris konfliktuose netoleravimas ir pan., bus įgyvendinami diplomatinėmis priemonėmis, kurioms nereikia atskiro finansavimo.

Tikimasi, kad šiuo priemonių planu bus išplėstos visuomenės žinios moterų ir vyrų lygių galimybių ir JTST Rezoliucijos Nr. 1325 srityse, ekspertų, vykstančių į operacijas ir misijas, mokymas su JTST Rezoliucija Nr. 1325 susijusiais klausimais taps norma, plano priemones įgyvendinančios institucijos glaudžiau bendradarbiaus su moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir universitetų Lyčių studijų centrais, Lietuva išaugins savo lyčių lygybės ekspertus, padidės moterų, dalyvaujančių priimant visų lygių sprendimus, skaičius.

Priemonių plano įgyvendinimą koordinuoja Užsienio reikalų ministerija.

Susiję dokumentai

Naudingos nuorodos

Pranešimai spaudai

  • Saugumo Tarybos debatuose – Lietuvos siūlymai, kaip efektyviau kovoti su seksualine prievarta kariniuose konfliktuose
  • Lietuva JT Saugumo Taryboje ragino aktyviau kovoti su nusikaltimais prieš moteris
  • Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje Lietuva ragina už seksualinę prievartą konfliktų metu taikyti baudžiamąją atsakomybę
  • Į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą išrinkta Lietuva pasisako už ryžtingesnius veiksmus kovojant su smurtu prieš moteris konfliktuose

Pasisakymai ir kalbos

Lietuvos pirmininkavimas ESBO saugumo ir bendradarbiavimo forumui (2013 m. gegužė - rugpjūtis)

2013 m.  gegužės - rugpjūčio mėnesiais Lietuva pirmininkauja Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Saugumo bendradarbiavimo forumui. Siekdama aktyviai prisidėti prie sprendimo Nr. 7/11 įgyvendinimo, Lietuva vienu pirmininkavimo šiam forumui prioritetų įvardijo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 (2000) ir susijusių rezoliucijų įgyvendinimą ir organizavo 2 saugumo dialogus moterų, taikos ir saugumo tematika:

Lietuvos pirmininkavimas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) (2011 m.)

Lietuvai 2011 m. pirmininkaujant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Vilniaus ministrų taryboje priimti du sprendimai, turintys reikšmės moterų, taikos ir saugumo tematikai:

Vilniaus ESBO Ministrų taryboje priimtas sprendimas „Dėl Saugumo bendradarbiavimo forumui aktualių problemų“ (Issues relevant to the Forum for Security Co-operation) Nr. 7/11 įpareigojo Forumą apsvarstyti būdus prisidėti prie JT ST rezoliucijos Nr. 1325 ir susijusių rezoliucijų įgyvendinimo ESBO regione.

Twitter srautas

Sekite naujienas