Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Lietuvos indėlis įgyvendinant ES Bendrą Saugumo ir Gynybos Politiką (ESGP)

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta: 2014.01.23 12:33

Lietuvos dalyvavimas Europos saugumo ir gynybos politikoje yra  sudėtinė Lietuvos saugumo politikos dalis, kuri, visų pirma, remiasi naryste  NATO. LR Seimo 2005 m. sausio 20 d. nutarimu patvirtintoje Nacionalinio saugumo strategijoje yra įtvirtinta   nuostata, kad Lietuva, būdama ES nare, šią organizaciją vertina kaip svarbų  savo saugumo ir viso Europos žemyno stabilumo garantą, o viena iš mūsų veiklos krypčių yra aktyvus dalyvavimas ES bendrojoje užsienio ir saugumo politikoje bei indėlis plėtojant Europos saugumo ir gynybos politiką.

Europos saugumo ir gynybos politikos užuomazgos buvo įtvirtintos 1993 metais įsigaliojusioje Mastrichto sutartyje. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, dešimtmetį sėkmingai įgyvendinama Europos saugumo ir gynybos politika toliau plėtojama kaip Bendroji saugumo ir gynybos politika (BSGP).

Lietuva yra aktyvi Bendrosios saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo dalyvė, tiek plėtodama savo nacionalinius pajėgumus, tiek   dalyvaudama ES vykdomose operacijose ir misijose.

Per daugiau nei dešimtmetį ES, siekdama prisidėti prie tarptautinio saugumo ir taikos palaikymo, konfliktiniuose ir krizių apimtuose   regionuose dislokavo daugiau nei 30 ESGP/BSGP misijų ir operacijų, iš kurių didelė dalis tebevykdoma ir šiuo metu.

Europos Sąjungos  karinės operacijos

Šiuo metu Lietuva aktyviai dalyvauja ES karinėje operacijoje EUNAVFOR Atalanta prie Somalio krantų, kur 2013 metų rugpjūčio-spalio mėnesiais  Lietuvos karių komanda saugojo JT Pasaulinės maisto programos laivą, o operacijos štabe Northwood (JT) nuolat budi karininkas iš Lietuvos. 2013 m. prasidėjusioje karinėje mokymo misijoje Malyje (EUTM Mali) dalyvauja Lietuvos kariniai instruktoriai. Lietuva dalyvavo ES karinėje operacijoje EUFOR Althea Bosnijoje ir Hercegovinoje, taip pat jau pasibaigusiose ES karinėse operacijose Makedonijoje (CONCORDIA/FYROM, vyko 2003 m.) ir Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUFOR RD Congo, vyko 2006 m.).

Europos Sąjungos civilinės operacijos

Šiuo metu Lietuva dalyvauja šiose ES civilinėse misijose: ES policijos misijoje Afganistane (EUPOL Afganistan, vyksta nuo 2007 m.), ES stebėsenos misijoje Gruzijoje (EUMM Georgia, vyksta nuo 2008 m.), ES teisės viršenybės misijoje Kosove (EULEX Kosovo, vyksta nuo 2008 m.), ES pasienio pagalbos misijoje Moldovoje ir Ukrainoje (EUBAM Moldova-Ukraine, vyksta nuo 2005 m.). Lietuva dalyvavo šiose ES civilinėse misijose: ES policijos misijoje Palestinoje (EUPOL COPPS, vyksta nuo 2005 m.), ES teisės viršenybės misijoje Gruzijoje (EUJUST Themis Georgia), ES policijos misijoje Makedonijoje (EUPOL Proxima FYROM), ES policijos misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (EUPM BiH), ES jungtinėje teisės viršenybės misijoje Irake (EUJUST LEX Iraq), ESstebėsenos misijoje Ačeho provincijoje Indonezijoje (AMM), ES planavimo komandoje Kosove (EUPT Kosovo).

Europos saugumo strategija

Svarbus postūmis ESGP/BSGP vystymuisi buvo ES Vadovų Tarybos 2003 m. gruodžio mėn. patvirtinta Europos  saugumo strategija, kurioje, remiantis ES kylančių grėsmių analize, buvo suformuluoti aiškūs ES veikimo pasaulyje tikslai, principai ir instrumentai. Strategijoje ES įvardijama kaip globali žaidėja, kuri turi prisidėti prie saugumo didinimo visame pasaulyje. Viena iš pagrindinių strategijos nuostatų yra ta, kad tarptautinė tvarka turi remtis efektyviu daugiašališkumu, o svarbūs sprendimai turi būti formuojami atvirai konsultuojantis su transatlantiniais partneriais. 2008 m. paskelbtoje Europos saugumo strategijos įgyvendinimo ataskaitoje patvirtinama, kad Europa ir toliau reaguos į naujus iššūkius, kaip tai darė ir anksčiau. Šiuo metu kai kurios šalys mano, kad jau pribrendo poreikis strategiją peržiūrėti.

Twitter srautas

Sekite naujienas