Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Bendra informacija apie tarptautines sankcijas

Sukurta 2014.02.03 / Atnaujinta: 2014.02.04 10:21

Tarptautinės sankcijos – tai nekarinio poveikio priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms. Tarptautinių sankcijų – teisėto tarptautinės politikos instrumento galimybė – įtvirtinta Jungtinių Tautų Chartijoje. Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų nustatytos sankcijos taikomos valstybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitiems subjektams, kurie savo veiksmais, sprendimais ar vykdoma politika pažeidinėja žmogaus teises, prisideda prie etninių, teritorinių ir religinių konfliktų, remia terorizmą ar kokiu nors kitu būdu laužo svarbiausias tarptautinės bendruomenės pripažįstamas normas bei principus.

Sankcijų, dar vadinamų ribojančiomis priemonėmis, tikslas – pakeisti atitinkamos šalies (ar jos dalies) vyriausybės, subjektų ar asmenų vykdomą politiką ar sustabdyti konkrečius veiksmus. Tarptautinių sankcijų taikymas grindžiamas ne ekonominiais interesais, bet tarptautinės teisės, demokratijos bei pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principais. Sankcijos gali apimti visišką arba dalinį ekonominių santykių nutraukimą, ryšių priemonių ir diplomatinių santykių apribojimą bei kitokio pobūdžio priemones. Sankcijų taikymas privalo būti pagrįstas proporcingumo principu ir būti tiesiogiai nukreiptas į subjektus, atsakingus už vykdomą politiką ar konkrečius veiksmus, į kuriuos atsakydama tarptautinė bendrija buvo priversta panaudoti sankcijų instrumentą.

Tarptautinės sankcijos – vienas instrumentų, kuriuo tarptautinė bendruomenė ar atskiros valstybės, siekdamos tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimo, įgyvendina strateginių prekių kontrolę ir vykdo kovą prieš tarptautinį terorizmą.

Būtina pabrėžti, kad Lietuvoje strateginių prekių (karinės ir dvejopo panaudojimo įrangos) kontrolė įgyvendindama atsižvelgiama ne tik į tarptautines sankcijas. Lietuvos valstybės įstatymuose įtvirtinta nuostata, jog strateginių prekių kontrolė grindžiama nacionalinio saugumo interesais ir užsienio politikos tikslais, o taip pat privalo atsižvelgti į Europos Sąjungos bendrosios užsienio ir saugumo politikos rėmuose sutartus ginklų eksporto kriterijus bei tarptautinių neplatinimų režimų ir kitų eksporto kontrolės mechanizmų reikalavimus.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM), įgyvendindama Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 68-2369), koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. URM taip pat teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Jungtinėms Tautoms, kitoms tarptautinėms organizacijoms ar Europos Sąjungos institucijoms, kurių nustatytos tarptautinės sankcijos yra įgyvendinamos.

Tarptautinės sankcijos nustatomos tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais bei LR Vyriausybės nutarimais, kurie įgyvendina kitus ES teisės aktus, Jungtinių Tautų rezoliucijas bei Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimus.

Twitter srautas

Sekite naujienas