Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Tarptautinių sankcijų rūšys ir atsakingos institucijos

Sukurta 2014.02.03 / Atnaujinta: 2014.02.05 11:06

2004 m. balandžio 22 d. Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme numatytos tokios tarptautinių sankcijų rūšys.

Ekonominės sankcijos – civilinės, dvigubos paskirties prekių, karinės įrangos, paslaugų ir technologijų importo, eksporto, reeksporto ir tranzito, įskaitant tarpininkavimą, apribojimai; prekybos su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai; Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų ekonominės veiklos valstybėje ar teritorijoje, dėl kurios įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai; subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, ekonominės veiklos Lietuvos Respublikos teritorijoje apribojimai.

Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos ir Lietuvos bankas.

Ekonominės sankcijos LR įgyvendinamos vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais arba nacionaliniais teisės aktais. Reikia atkreipti dėmesį, kad prašymai gauti karinės įrangos ar dvejopo panaudojimo prekių eksporto, importo, tranzito ar tarpininkavimo licencijas taip pat vertinami pagal Europos Sąjungos Elgesio kodekso dėl ginklų eksporto kriterijus, tarptautinių neplatinimų režimų ir kitų eksporto kontrolės mechanizmų reikalavimus (plačiau apie eksporto kontrolę).

Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi importo, eksporto, reeksporto, tranzito ar prekybos apribojimai, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://eeas.europa.eu

Karinės įrangos importo, eksporto, reeksporto ir tranzito, įskaitant tarpininkavimą, apribojimai (ginklų embargai) įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 237 „Dėl valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos arba rengiami sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, sąrašo patvirtinimo“. 

Finansinės sankcijos – subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, teisių valdyti, naudoti ir disponuoti pinigais, vertybiniais popieriais, daiktais, kitu turtu ir turtinėmis teisėmis apribojimai; mokėjimų apribojimai subjektams, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos; kiti finansinės veiklos apribojimai.

Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos bankas.

Finansinės sankcijos, įskaitant sankcijas teroristinėms organizacijoms, LR įgyvendinamos vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais arba nacionaliniais teisės aktais.

Europos išorės veiksmų tarnybos tinklapyje rasite konsoliduotą sąrašą asmenų, jų grupių ir įmonių, kuriems taikomos ES finansinės ribojamosios priemonės: http://eeas.europa.eu

Fizinių ir juridinių asmenų, kuriems finansinės sankcijos taikomos pagal Europos Sąjungos teisės aktus, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://ec.europa.eu 

Finansinės sankcijos su teroro aktais susijusiems Europos Sąjungos valstybių narių fiziniams ir juridiniams asmenims įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu:

Politinės sankcijos – oficialių vizitų apribojimai; kelionių į valstybę ar teritoriją, dėl kurios įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, ar per šią valstybę arba teritoriją apribojimai; apribojimai atvykti ar keliauti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją asmenims, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos; diplomatinių santykių apribojimai; kitos politinio ir diplomatinio poveikio priemonės.

Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ministerijos, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

Asmenų, kuriems draudžiama atvykti ar keliauti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją dėl politinių sankcijų įgyvendinimo, sąrašas atnaujinamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 639 (Nr. 472, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 61-2296 (2008-05-29).

Susisiekimo sankcijos – transporto (geležinkelių, kelių, vandens, oro), pašto, elektroninių ryšių ir (ar) kitokių ryšių ir susisiekimo su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai.

Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Susisiekimo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Civilinės aviacijos administracija.

Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi susisiekimo apribojimai, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://ec.europa.eu

Visuomenės sankcijos – kultūrinių, mokslo, švietimo, sporto ir kitokių visuomeninių ryšių su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai.

Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi visuomeninio pobūdžio apribojimai, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://eeas.europa.eu  

 

Twitter srautas

Sekite naujienas