Artimiausi renginiai

ministras.png

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Žmogaus teisių konvencijos ir pranešimų rengimas

Sukurta 2014.01.29 / Atnaujinta: 2014.02.12 10:04

URM koordinuoja Lietuvos pranešimų rengimą apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje bei apie Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos žmogaus teisių konvencijų nuostatų įgyvendinimą. Koordinuojant pranešimų rengimą, URM dalyvauja darbo grupių veikloje, palaiko bendradarbiavimą su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis ar jų institucijomis viso pranešimų rengimo, teikimo atitinkamoms tarptautinėms institucijoms bei pranešimų gynimo proceso metu.

Pranešimus rengia už konvencijų nuostatų įgyvendinimą atsakinga ministerijos. URM tiesiogiai atsakinga už dviejų pranešimų rengimą: dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto bei dėl Konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo įgyvendinimo.

Vyriausybės nutarimas dėl pranešimų rengimo

Visuotinė periodinė peržiūra (UPR)

Nuo 2008 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba vykdo Visuotinę periodinę peržiūrą (angl. Universal Periodic Review). Jos metu siekiama įvertinti bendrą žmogaus teisių padėtį kiekvienoje valstybėje JT narėje užtikrinant vienodą visų valstybių traktavimą. Šalių visuotinė periodinė peržiūra atliekama kas ketveri-penkeri metai. Vertinimą atlieka kitos valstybės. Visuotinio vertinimo procesas yra tarpvalstybinis ir tuo jis iš esmės skiriasi nuo pranešimų teikimo pagal žmogaus teisių konvencijas ir jų svarstymo atitinkamuose komitetuose, kuriuose vertinimą atlieka ekspertai.

Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje UPR darbo grupės sesijoje pirmą kartą svarstyta 2011 m. spalio mėn. Darbo grupės ataskaita patvirtinta 2012 m. kovo mėnesį vykusioje ŽTT 19-ojoje sesijoje. Šiuo patvirtinimu užbaigtas Lietuvos dalyvavimas pirmame šio proceso cikle. Lietuvos antrosios UPR ataskaitos svarstymas numatytas 2016 m.

Pranešimai pagal Jungtinių Tautų konvencijas

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (CCPR):
Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas (CESCR):
Konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (CERD):
Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW):
Konvencija prieš kankinimą, ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį (CAT):
Vaiko teisių konvencija (CRC):
Neįgaliųjų teisių konvencija (CRPD):

Pranešimai pagal Europos Tarybos konvencijas:

Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija:
Europos socialinė chartija:

 

Twitter srautas

Sekite naujienas